ကိုယ္သံုးထားတဲ့ Formula မ်ားကို အျခားသူ မျမင္ရေအာင္ ေဖ်ာက္ျခင္း

==============================================

Excel မွာ Formula သံုး တြက္ထားတဲ့အခါ သံုးထားတဲ့ formula ကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ ဆိုင္ရာ cell ကြက္ကို select မွတ္လိုက္ရင္ သံုးထားတဲ့ formula ကို Formula bar ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ (အျခားနည္းမ်ား)ဆိုင္ရာ cell ကြက္မွာ F2 ႏွိပ္ျပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Double click ႏွိပ္ျပီးေတာ့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Formula ကို ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

ကိုယ့္သံုးထားတဲ့ Formula ကို အျခားသူမ်ား ၾကည့္လို႕မရေအာင္ ေဖ်ာက္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

(၁) ပံု – ၁ C2 တြင္ SUM ၤFormula သံုးျပီး A1, A2, B1, B2 ရွိ ဂဏန္းမ်ားကို မ်ားကို ေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ကိုယ္ ေဖ်ာက္ခ်င္ေသာ Formula ရွိရာ Cell ကြက္ (သို႕မဟုတ္) Cell ကြက္မ်ားကို select မွတ္ပါ။

(ဥပမာ။  ။ C1 နဲ႕ C2 ကို select မွတ္ပါ။)

(၃) Keyboard က Ctrl + 1 ကို ႏွိပ္ပါ။ Format Cell dialogbox ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု-၂)

(၄) Protection tab ကို သြားပါ။ Hidden ကို အမွန္ျခစ္ပါ။ Ok ကို ႏွိပ္ပါ။ (ပံု – ၂)

(၅) Review ribbon ကို သြားပါ။ Protection ကို ႏွိပ္ပါ။ Protect Sheet dialogbox ေပၚလာပါမယ္။ (ပံု – ၃)

(၆) Protect Sheet dialogbox တြင္ password ေပးလိုပါက password to unprotect sheet box တြင္ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ password ရိုက္ထည့္ ေပးပါ။password မေပးလိုပါက Ok button ကို ႏွိပ္ပါ။

အခုဆိုရင္ ကိုယ္သံုးထားတဲ့ Formula ကို အျခားသူ မျမင္ရေအာင္ ေဖ်ာက္ျပီးသြားပါျပီ။

C2 select မွတ္ျပီး Formula bar တြင္ ၾကည့္ပါ (သို႕မဟုတ္) C2 ကို Double click ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။

Formula ကို ျမင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

Formula ကို ျပန္ျမင္ရေအာင္ လုပ္မည္ဆိုပါက Review ribbon >> Unprotect Sheet ကို ႏွိပ္ပါ။

Password ေပးထားပါက ရိုက္ထည့္ပါ။

Keyboard က Ctrl + 1 ကို ႏွိပ္ပါ။ Protection ကို သြားပါ။ Hidden ကို အမွန္ျခစ္ ျပန္ျဖဳတ္ပါ။

 

Thanks

Zin Min Tun
Database Specialist
United Nation Human Settlement Program(UN-Habitat)

1-copy

3

2-2

4

Advertisements