(ျပင္လို၊ ဖ်က္လို႕၊ ရိုက္ထည့္လို႕ မရေအာင္ Password ျဖင့္ ပိတ္ထားတဲ့ sheet ကို Password မသိဘဲ password ျပန္ျဖဳတ္ျခင္း)

တကယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ၊ အေရးတၾကီး စားရင္းေတြ ကိုင္ရတဲ့အခါေတြမွာ
အျခားသူေတြကို စာရင္းကို ၾကည့္ခြင့္ေတာ့ ေပးျပီး ျပင္လို႕ ဖ်က္လုိ႕ မရေအာင္ Password ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။

တခါတရံ ထို Password ကို မိမိကုိယ္တုိင္ ေမ့သြားတတ္တာမ်ိဳး လဲ ၾကံဳ ရႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ Password ျပန္ျဖဳတ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

(၁) File ကို ဖြင့္ပါ။ Password ျဖင့္ပိတ္ထားတဲ့ sheet ဟာ ပံု(၁) မွာ ျပထားသလို Unprotect Sheet လို႕ ေပၚေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Alt + F11 ကို ႏွိပ္ပါ။ ပံု(၂) မွာ ေတြ႕တဲ့အတိုင္း Microsoft Visual Basic for Application ပြင့္လာပါမယ္။ ဘယ္ဖက္ျခမ္းမွာ Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 ဆို အမည္ေတြ ေပၚေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ Password ျပန္ျဖဳတ္မယ့္ Sheet အမည္ေပၚမွာ Double click ႏွိပ္ ဖြင့္ပါ။

(၃) ေအာက္ပါ code မ်ားကို copy ကူးျပီး ပြင့္လာေသာ window ထဲတြင္ paste လုပ္ပါ။ ပံု(၃) တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————————————-
Sub PasswordBreaker()
‘Breaks worksheet password protection.
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “One usable password is ” & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub
——————————————————————————————————

(၄) ကီးဘုတ္က F5 သို႕မဟုတ္ Run button ကို ႏွိပ္ပါ။ ပံု(၄)

(၅) ပံု(၅) မွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္း Message box ေလး ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Message box မွာ ပါတဲ့ Password ကို ေရးမွတ္ပါ။ ထို password ျဖင့္ က်န္ ေသာ Sheet မ်ားကို unprotect လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပံု(၆) မွာ ၾကည့္ပါ။ Password ျဖဳတ္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါျပီ။ က်န္ Sheet မ်ားကို အထက္မွာ ေ၇းမွတ္ထားတဲ့ password ရိုက္ထည့္ျပီး unprotect လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Source from https://uknowit.uwgb.edu/page.php?id=28850

Advertisements