ဒီpostမွာ Excel မွာ အသံုးမ်ားတဲ့ IF function အေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Syntax

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

IF function မွာ အစိတ္အပိုင္း (၃) ပိုုင္း ပါ၀င္ပါတယ္။

(၁) logical_test ္ “သတ္မွတ္ခ်က္”

(၂) [value_if_true] သတ္မွတ္ခ်က္မွန္လွ်င္ အေျဖ

(၃) [value_if_false] သတ္မွတ္ခ်က္ မွားလွ်င္ အေျဖ

ေရွ႕ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး အေျဖ(၂) မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳး ထြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Logical_test ေနရာမွာ ထည့္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ မွန္လွ်င္ [value_if_true] ေနရာမွာ ထည့္ထားတဲ့ အေျဖထြက္မွာ ျဖစ္ျပီး logical_test ေနရာမွာ ထည့္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ မွားလွ်င္ [value_if_false] ေနရာမွာ ထည့္ထားတဲ့ အေျဖ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

***မွတ္ခ်က္။ ။ IF function ရဲ့ အစိတ္အပိုင္း (၃) ေနရာစလံုးမွာ Text စာ, Number ဂဏန္း, Function/Formula ပံုေသနည္း ၾကိဳက္ရာ ထည့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာက Text စာ ဆိုလွ်င္ Double Quote “” အတြင္း ထည့္းေရးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Yes ဆိုတဲ့ စာထည့္ခ်င္တယ္ ဆိုပါေတာ့။ ဒါဆိုရင္ “Yes” လို႕ ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Number, Function/Formula ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ Double Quote “” ထည့္ေပးဖို႕ မလုိပါ။

ဥပမာ တစ္ခုနဲ႕ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ပံုတြင္ Column A Quantity Sold ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ဂဏန္းေတြကို ပစၥည္း ေရာင္းရတဲ့ အေရအတြက္ေတြ ဆိုပါစို႕။
Column B Sale Status ေအာက္မွာ အေျဖထြက္ခ်င္တာ Quantity Sold ေရာင္းရတဲ့ အေရအတြက္ဟာ 30 ထက္မ်ားရင္ Good Sale လို႕ အေျဖထြက္ခ်င္ျပီး၊
Quantity Sold ေရာင္းရတဲ့ အေရအတြက္က 30 နဲ႕ေအာက္ဆိုရင္ Normal Sale လို႕ အေျဖထြက္ခ်င္ပါတယ္။

IF function သံုးျပီး အေျဖတြက္ထုတ္ၾကည့္ရေအာင္။
B2 အကြက္မွာ =IF(A2>30, “Good Sale”, “Normal Sale”) လို႕ ရိုက္ထည့္ပါ။ Enter ေခါက္ပါ။ ေထာင့္ကေန ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။

(လက္ေတြ႕ ေလက်င့္ခ်င္သူမ်ား excel file ေအာက္ပါ link တြင္ download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္)
https://drive.google.com/…/0Bw8oK2xEBLEHLXI1MG0zZzlsV…/view…

1

Advertisements